Visie

Waar we naar toe willen


In het korte bestaan van Streekfonds Flevoland zijn de activiteiten er vooral op gericht geweest, het bestaan van het Streekfonds onder de aandacht te brengen en de aanvragen voor doorgaans kleinschalige projecten, financieel te ondersteunen. In de toekomst is het zeker denkbaar dat voor grootschaliger projecten samenwerking met andere partijen wordt gezocht. Ook op het gebied van financiën zal - naast de samenwerking met de Rabobanken Flevoland - naar andere partners worden gezocht. Een belangrijk streven is verbinding te maken met de inwoners en het bedrijfsleven van Flevoland om lokaal interessante samenwerkingsprojecten te realiseren.

Natuur, landschap en cultuurhistorie

Streekfonds Flevoland hecht eraan, dat initiatieven voortgekomen uit de inwoners van Flevoland, een kans krijgen te worden uitgevoerd. Op deze manier kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap, cultuurhistorie en natuureducatie. In de zoektocht naar nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid en natuur kan financiële ondersteuning door het Streekfonds een belangrijke rol spelen.

 

Sturende rol

Streekfonds Flevoland kan voor het toekennen van financiële ondersteuning aan de projectaanvragers een sturende en adviserende rol spelen ter optimalisering van het project. Hierbij valt te denken aan suggesties over samenwerking, publiciteit, duurzaamheid en het creëren van draagvlak.

Kaders

Om in aanmerking te komen voor financiële bijdrage uit het Streekfonds zijn een aantal voorwaarden vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op o.a. het ecologische en sociaal maatschappelijke aspect van een project als ook het behoud, herstel en toename van natuur en biodiversiteit van Flevoland. Ook over de financieringswijze en terugrapportage van het ondersteunde project zijn voorwaarden vastgelegd. Aan de hand van de richtlijnen, criteria en aangegeven limieten beslist het bestuur van Stichting Streekfonds Flevoland over de financiële toekenning van aangevraagde projecten.